ชาวบ้านหวั่นมลพิษสูงสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย

“กฟผ-ซีคอท” เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ร่างรายงานผลกกระทบอีไอเอ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย ปชช.กังวลมลพิษทางอากาศ-ฝุ่นละออง-น้ำเสียกระทบความเป็นอยู่ในชุมชน นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด เปิดเผยถึงผลการเปิดเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) กว่า 526 คนเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า  ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล ทั้งหมด บริษัทฯ จะนำไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ที่ประชุมห่วงในเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง รวมถึงน้ำที่โรงไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือน้ำที่ปล่อยออกสู่ชุมชน การควบคุมปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชัดเจน 

นอกจากนี้ อยากให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาจัดทำพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนำมาต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อยากให้ กฟผ. พาผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อต่อยอดสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. อีกด้วย ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กล่าวว่า  ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กฟผ. มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าวังน้อยในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งเดินเครื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี และจะถูกปลดออกจากระบบเนื่องจากหมดอายุการใช้งานในปี 2562 โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรอง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนบน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews